​​13. rujna 2019.

Nina Mimica, studentica preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Usporedba fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti ekstrakata bijelog i crnog češnjaka pripravljenih postupkom ekstrakcije mikrovalovima (mentor doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić).

9. 11. rujna 2019.

U Beču (Austrija) je održan 50th International Symposium on Essential Oils (ISEO) na kojem su sudjelovali Ivica Blažević i Franko Burčul s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Marijana Popović, Vedrana Čikeš Čulić, Franko Burčul, Ivica Blažević: Volatiles of Lunaria annua L. obtained by conventional and microwave-assisted isolation and their cytotoxic activity, 195-195.

28. 31. srpnja 2019.

U Lisabonu (Portugal) je održan Natural Products in Drug Discovery and Human Health (NatProdDDH), na kojem su sudjelovale Azra Đulović i Marijana Popović:

Azra Đulović, Marijana Popović, Franko Burčul, Matea Radelj, Vedrana Čikeš-Čulić, Ivica Blažević: Microwave assisted isolation of volatiles from horseradish (Armoracia rusticana) and cytotoxic activities of its main volatile allyl isothiocyanate, 126-126.

 

12. srpnja 2019.

Slaven Dragičević, student preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je završni rad pod nazivom: Ravnoteža adsorpcije bakra na netretiranom humusu Potgrond H (T=298 K) (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

12. srpnja 2019.

Mia Galić, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Ravnoteža sorpcije bakra na tlu (mentor izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović).

 

11.  srpnja 2019.

Katarina Pedić, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu obranila je završni rad pod nazivom: Inhibicija acetilkolinesteraze odabranim organskim sulfidima (mentor doc. dr. sc. Franko Burčul).

27. lipnja 2019.

Objavljen znanstveni rad: Sabine Montaut, Sharayah Read, Ivica Blažević, Jean-Marc Nuzillard, Dominique Harakat, Patrick Rollin: Glucosinolates of Lepidium graminifolium L. (Brassicaceae) from Croatia. Natural product research 33 (2019) 1-5 (WOS: Q2, IF=1,999) DOI:10.1080/14786419.2019.1633643

27. lipnja 2019.

Nina Jolić, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Antioksidacijska aktivnost izolata hlapljivih spojeva brokule i kineske brokule pripravljenih primjenom mikrovalne ekstrakcije (mentor doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić).

17. 18. lipnja 2019.

U Londonu (Velika Britanija) je održan 5th edition of Biotechnology and Bioengineering conference.

Na kongresu je sudjelovao Franko Burčul s posterskim priopćenjem:

Franko Burčul, Azra Đulović, Marijana Popović, Vedrana Papac, Vedrana Čikeš Čulić, Ivica Blažević: Microwave Assisted Isolation and Cytotoxic Activities of Volatiles from Different Varieties of Brassica oleracea.

6. lipnja 2019.

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević je u okviru Hrvatsko kemijskog društva - Split na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu održao predavanje pod naslovom: "Doprinos istraživanju glukozinolata u biljkama (2004. – 2019.)". Kolokvijem je predsjedavao prof. dr. sc. Mladen Miloš.

9. 12. travnja 2019.

U Šibeniku je održan 26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (26HSKIKI) s međunarodnim sudjelovanjem.

Na kongresu su sudjelovale:

  · Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Marijana Popović, Franko Burčul, Ivica Blažević: Stability of Isothiocyanates in Conditions Mimicking Hydrodistillation and Microwave-Assisted Distillation, 68-68.

  · Ivana Vrca s usmenim priopćenjem:

Isothiocyanate content in seed essential oils from white, brown and yellow mustard after conventional and modern extraction techniques, 34-34.

Kronologija 2. godine istraživačkog projekta BioSMe

19. veljače 2019.

Objavljen znanstveni rad: Ivica Blažević, Azra Đulović, Vedrana Čikeš Čulić, Franko Burčul, Ivica Ljubenkov, Mirko Ruščić, Ivana Generalić Mekinić: Bunias erucago L.: Glucosinolate profile and In Vitro Biological Potential, Molecules 24(4) (2019) 741-752 (WOS: Q1, IF=3,098) DOI: 10.3390/molecules24040741

12. veljače 2019.

Ana Pušić, studentica diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Materijali, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Rukola (Eruca vesicaria (L.) Cav.) kao potencijalni hiperakumulator bakra  (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

4. veljače 2019.

Objavljen znanstveni rad: Ivica Blažević, Azra Đulović, Ana Maravić, Vedrana Čikeš Čulić, Sabine Montaut, Patrick Rollin: Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Lepidium latifolium L. Hydrodistillate, Extract and Its Major Sulfur Volatile Allyl Isothiocyanate, Chemistry and biodiversity 16(4) (2019) (4-11) e1800661 (WOS: Q2, IF=1,617) DOI: 10.1002/cbdv.201800661

3. prosinca 2018.

 

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) objavljenog na web stranicama Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (31. 7. 2018.), u Narodnim novinama (68/18, 27.7.2018.) i Euraxess na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija za rad na Projektu na određeno vrijeme do 01. kolovoza 2019. god. u slučaju pozitivno vrednovanog projekta u ponovljenom postupku vrednovanja izabrana je dr. sc. Marijana Popović.

28. listopada 2. studenoga 2018.

U Novom Sadu (Srbija) održan je Međunarodni skup studenata tehnologije XIII (MSST XIII). MSST je tradicionalni skup studenata tehnologije koji okuplja buduće inženjere tehnologe iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Tema skupa je bila Tehnološka revolucija.

Na kongresu je sudjelovala Nikolina Pervan gdje je održala usmeno predavanje s naslovom: Allium cepa L.: Mikrovalovima potpomognuta ekstrakcija vs. hidrodestilacija.

Također je u zborniku radova objavljen i rad: Pervan, Nikolina; Đulović, Azra; Blažević, Ivica. Allium cepa L.: Mikrovalovima potpomognuta ekstrakcija vs. hidrodestilacija, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije XIII. Novi Sad: Studentska unija Tehnološkog fakulteta, 2018. 39-42

Za rad i usmeno izlaganje kolegica je osvojila prvu nagradu. ČESTITAMO KOLEGICI!

 

31. listopada 2018.

 

Josip Tomaš, student diplomskog studija Kemija, smjer: Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je diplomski rad pod nazivom: Sinteza i analiza organskih spojeva sa sumporom i/ili dušikom: piridopiridazini i glukozinolati (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

29. listopada 2018.

Ana Marijanović, studentica diplomskog studija Kemija, smjer: Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunnaria annua L. na metale bakra i olova (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

26. listopada 2018.

Ana Đaković, studentica diplomskog studija Kemija, smjer: Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Voltametrijsko određivanje nikla u tlu elektrodom od staklastog ugljika modificiranom slojem žive (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

15. 19. listopada 2018.

KTF-Split je posjetio prof. emerit. Patrick Rollin, University of Orleans, Orleans, Francuska u okviru suradnje u području istraživanja glukozinolata te na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA održao predavanje: Thioglycosides in our daily vegetables? .

Prezentacija

18. listopada 2018.

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Studentska sekcija HDKI-ja je uz potporu Fakulteta organizirala SAJAM IDEJA 2018 na kojem je sudjelovala studentica Nikolina Pervan (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević) s temom: Allium cepa L.: kemijski sastav i biološka aktivnost

Poster

 

16. listopada 2018.

Antonija Galić, studentica diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Materijali, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Određivanje teških metala u sjemenkama štitaste ognjice i rukole  (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

12. listopada 2018.

Ana Silić, studentica diplomskog studija Kemija, smjer: Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Glukozinolatni profil u biljkama Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. i Matthiola incana (L.) R. Br. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

11. listopada 2018.

Kata Manda Deronja, studentica diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Materijali, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Štitasta ognjica (Iberis umbellata L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra  (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

5. listopada 2018.

Antonija Bodač, studentica diplomskog studija Kemija, smjer: Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza 4-nitrofenil-izotiocijanata (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

 

5. listopada 2018.

Jelena Duvnjak, studentica diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Materijali, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Vlasac (Allium schoenoprasum L.) kao potencijalni hiperakumulator olova, nikla i bakra  (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

3. 5. listopada 2018.

U Zagrebu je održan 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Na kongresu je sudjelovala Ivana Generalić Mekinić s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Ivana Generalić Mekinić, Nina Jolić, Ivica Blažević: Bioactive volatile sulfur compounds from broccoli and broccoflower obtained by microwave assisted extraction, str. 128

Poster

 

28. rujna 2018.

Ita Hajdin, studentica diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Sinteza fenil-izotiocijanata potpomognuta mikrovalovima (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

 

28. rujna 2018.

Matej Ercegović, student preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je završni rad pod nazivom: Određivanje teških metala u uskolisnom dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia L. DC.) (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

26. rujna 2018.

Kristina Vukančić, studentica  integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje odabranih biljaka iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

19. 22. rujna 2018.

U Ohridu (Makedonija) je održan 25th Congress of SCTM. Na kongresu je sudjelovao Ivica Blažević s posterskim priopćenjima:

Azra Đulović, Dina Vlajčević, Ana Silić, Ivica Ljubenkov, Mirko Ruščić, Ivica Blažević: Glucosinolate profiling of Bunias erucago L., Matthiola incana (L.) R. Br. and Lepidium sativum L. (Brassicaceae), str. 71.

Poster

 

Tea Bilušić, Azra Đulović, Franko Burčul, Josip Tomaš, Ivica Ljubenkov, Joško Markić, Ivica Blažević: In Vitro Enzymatic Digestion of Glucosinolates and Isothiocyanates of Lepidium latifolium L., str. 211.

Poster

 

17. 22. rujna 2018.

Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek boravio je na IRB-u gdje je, u okviru suradnje s dr. sc. Dariom Omanovićem, voditeljem HRZZ projekta MEBTRACE obučavan na tehnikama za analizu metala (ICP-MS, DPASV).

19. 21. rujna 2018.

U Vukovaru (Hrvatska) je održan 17th Ruzicka Days Today Science-Tomorrow Industry. Na kongresu se sudjelovalo s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Antonija Bodač, Ita Hajdin, Ivica Blažević: Microwave synthesis of isothiocyanates from amines

Poster

 

10. rujna 2018.

Održan je radni sastanak s prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak, voditeljicom projekta „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja" - akronim GREENVOLTEX te je dogovorena buduća suradnja.

 

3. 15. rujna 2018.

KTF-Split je posjetila prof. dr. sc. Sabine Montaut, Laurentian University, Sudbury, Kanada u okviru suradnje u području istraživanja glukozinolata te se susrela s članovima HRZZ projekta BioSMe.

 

3. rujna 2018.

Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ izabrana je IVANA VRCA, mag. ing. cheming.

 

20. srpnja 2018.

Maja Katičić, studentica  integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje Lepidium spp. na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

19. srpnja 2018.

Iva Majić, studentica preddiplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Utjecaj zalijevanja vlasca vodenim otopinama teških metala (Pb, Ni, Cu) na pH vrijednosti tla  (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

13. srpnja 2018.

Dina Vlajčević, studentica diplomskog studija Kemije, smjer Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Termička, enzimska i mikrovalovima potpomognuta razgradnja glukozinolata te njihova identifikacija preko razgradnih i desulfatiziranih produkata (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

2. 5. srpnja 2018.

U Grazu (Austrija) održan je 25th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Na kongresu su sudjelovale Maša Buljac i studentica Ana Marijanović s usmenim priopćenjem: Ana Marijanović, Ana Đaković, Mario Nikola Mužek, Maša Buljac, Ivica Blažević:. Assessment of Lunnaria annua L. hypperaccumulation potential of copper and lead using square-wave stripping voltammetry, str. 41

Prezentacija

Lipanj 2018.

Objavljen znanstveni rad u zborniku radova s 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa "Hranom do zdravlja" održanog u Osijeku, autori: Petra Brzović, Azra Đulović, Ivana Generalić Mekinić, Ivica Blažević: Lepidium meyenii (Brassicaceae) and Moringa oleifera (Moringaceae) as superfood: glucosinolates and oxidative stability, pg. 90-98.

20. – 24. svibnja 2018.

U Splitu je održan 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries.

Na kongresu je sudjelovala Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Andrea Sedlar, Vedrana Čikeš Čulić, Ivana Generalić Mekinić, Franko Burčul, Ivica Blažević: Bunias erucago L.: Chemistry and biological activity, str. 185

Poster

16. – 1 7. travnja 2018.

U Amsterdamu (Nizozemska)održan je 6th Edition of International Conference on Pharmacognosy and Medicinal Plants.

Na kongresu je sudjelovala Vedrana Čikeš Čulić s posterskim priopćenjem:

Vedrana Čikeš Čulić, Maja Katičić, Ana Polunić, Mirko Ruščić, Petra Brzović, Azra Đulović, Ivica Blažević: Anticancer activity of Allium commutatum, Allium sativum, and Lepidium graminifolium on human cancer cell lines, str. 54

Poster

9. ožujka 2018.

Ana Polunić, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje polisulfida iz porodice lukova (Allium spp.) na različite linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

5. – 7. ožujka 2018.

U Orleansu (Francuska) održan je 25th Young Research Fellows meeting.

Na kongresu je sudjelovala Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Vedrana Čikeš Čulić, Ana Maravić, Sabine Montaut, Patrick Rollin, Ivica Blažević: A chemical and biological investigation of Lepidium latifolium L. (pepperweed), Knjiga sažetaka.

Poster

Kronologija 1. godine istraživačkog projekta BioSMe

22. – 23. veljače 2018.

U Zagrebu je održan 12. susret mladih kemijskih inženjera

Na kongresu su sudjelovale:

  · Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Ana Silić, Dina Vlajčević, Ivica Blažević: Diplotaxis tenuifolia (L.) DC: Microwave extraction vs. Hydrodistillation, 157-157.

  · Maša Buljac s posterskim priopćenjem:

Ina Baletić, Maša Buljac, Mario Nikola Mužek, Maja Biočić, Lea Kukoč Modun, Ivica Blažević: Lepidium sativum L. as a potential hyperacumulator of copper, 149-149.

15. veljače 2018.

Objavljen znanstveni rad: Franko Burčul, Ivana Generalić Mekinić, Mila Radan, Patrick Rollin, Ivica Blažević: Isothiocyanates: cholinesterase inhibiting, antioxidant, and anti-inflammatory activity, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 33(1) (2018) 577-582 (WOS: Q1, IF=4,293), DOI: 10.1080/14756366.2018.1442832

 

Siječanj 2018.

Objavljen znanstveni rad u časopisu Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (AGRIS, CAB; Q4); autori: Mario Nikola Mužek, Azra Đulović, Maša Buljac, Dario Omanović, Tomislav Kozina, Andrea Sedlar, Lucija Radaš, Sandra Svilović, Ivica Blažević: Distribution of volatile sulfur compounds and heavy metals in kohlrabi and leek.

 

27. listopada 2017.

Doc. dr. sc. Ivica Blažević (intervju): Ethos X kao dio istraživačkog projekta BioSMe.

 

12. – 13. listopada 2017.

U Osijeku je održan 10. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja.

Na kongresu je sudjelovala Petra Brzović, mag. chem. s posterskim priopćenjem:

Petra Brzović, Azra Đulović, Ivana Generalić Mekinić, Ivica Blažević: Lepidium meyenii (Brassicaceae) i Moringa oleifera (Moringaceae) kao superhrana: glukozinolati i oksidacijska stabilnost, Knjiga sažetaka, str. 63.

Poster

 

27. – 29. rujna 2017.

U Sarajevu je održan 28th International Scientific Conference of Agriculture and Food Industry.

Na kongresu su sudjelovali Mario Nikola Mužek i Azra Đulović s posterskim priopćenjenjem:

Mario Nikola Mužek, Azra Đulović, Maša Buljac, Dario Omanović, Tomislav Kozina, Andrea Sedlar, Lucija Radaš, Sandra Svilović, Ivica Blažević: Distribution of volatile sulfur compounds and heavy metals in kohlrabi and leek, Knjiga sažetaka, str. 56.

Poster

29. rujna 2017.

Ružica Brkić, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom  (mentor doc. dr. sc. Ivica Blažević).

28. rujna 2017.

Lucija Radaš, studentica preddiplomskog studija Kemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Određivanje kemijskog sastava različitih uzoraka tala (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

26. rujna 2017.

Tomislav Kozina, student preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je završni rad pod nazivom: Određivanje teških metala u korabi (Brassica rupestris Raf. ssp. gongyloides (L.) Janch.)  (mentor dr. sc. Mario Nikola Mužek, znanstv. sur.).

20. rujna 2017.

Održan sastanak svih članova projekta gdje su isti upoznati s provođenjem Radnog i Financijskog plana i rezultatima dosadašnjih istraživanja.

13. rujna 2017.

Mirna Župić, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje izotiocijanata iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

 

22. kolovoza 2017.

Odrađena instalacija i edukacija za „Sustav za brzu mikrovalnu ekstrakciju eteričnih ulja“ pribavljen u postupku jednostavne nabave objavljenom 26. svibnja 2017. na službenim stranicama Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

 

14. srpnja 2017.

Andrea Sedlar, studentica diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva iz odabranih biljaka porodice Brassicaceae (mentor doc. dr. sc. Ivica Blažević).

14. srpnja 2017.

Mia Matić, studentica diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste (mentor doc. dr. sc. Ivica Blažević).

12. srpnja 2017.

Ina Baletić, studentica diplomskog studija Kemijske tehnologije, smjer Zaštita okoliša, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Sjetvena grbica (Lepidium sativum L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

05. srpnja 2017.

Petra Brzović, studentica diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Hlapljivi sumporovi spojevi u biljkama Lepidium spp. (Brassicaceae) i Moringa oleifera (Moringaceae) (mentor doc. dr. sc. Ivica Blažević).

03. srpnja 2017.

Ivana Gostović, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Određivanje teških metala u poriluku (Allium porrum L.)  (mentor dr. sc. Mario Nikola Mužek, znanstv. sur.).

21. lipnja 2017.

Nikolina Pervan, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Allium cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost (mentor doc. dr. sc. Ivica Blažević).

27. svibnja 2017.

U Zagrebu održan 6.  Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije.

Na simpoziju je sudjelovala studentica Mirna Župić (mentor: izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš-Čulić) s  posterskim prioćenjem:

Mirna Župić , Vedrana Čikeš-Čulić: „Citotoksično djelovanje izotiocijanata iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom

08. – 14. svibnja 2017.

Održan 7. Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske 2017 (voditelj botaničkog vrta doc. dr. sc. Mirko Ruščić).

U provedbi programa su sudjelovali A. Đulović, M. Biočić, L. Kukoč-Modun, I. Blažević.

02. – 08. svibnja 2017.

Održana 21.  međunarodna Tehnologijada u Umagu,  gdje je studentica Nikolina Pervan (mentor: doc. dr. sc. Ivica Blažević) usmeno prezentirala rezultate pod naslovom „Allium cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost

19. – 22. travnja 2017.

U Poreču je održan 25. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem

Na kongresu je sudjelovala Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Petra Brzović, Mia Matić, Nikolina Pervan, Mario Nikola Mužek, Mirko Ruščić, Ivica Blažević: Lepidium spp. i Allium spp. kao izvori isparljivih sumporovih spojeva, 251-251.

14. ožujka 2017.

Azra Đulović sudjelovala je na jednodnevnom seminaru „Primjena mikrovalne tehnologije u području ekstrakcije i pripreme uzoraka“ koji se sastojao od prezentacijskog i demonstracijskog dijela u organizaciji tvrtke Asolutic, Milestone i LabTech.

Ožujak 2017.

Održan inicijalni sastanak projekta gdje su članovi projekta upoznati s provođenjem Radnog i Financijskog plana.

 

Kronologija 3. godine istraživačkog projekta BioSMe

 

21. veljače 2020.

Objavljen znanstveni rad: Marijana Popović, Ana Maravić, Vedrana Čikeš Čulić, Azra Đulović, Franko Burčul, Ivica Blažević: Biological Effects of Glucosinolate Degradation Products from Horseradish: A Horse that Wins the Race. Biomolecules 10(2) (2020) 343; 1-15 (WOS: Q1, IF=4,694) DOI:10.3390/biom10020343

20. 21. veljače 2020.

U Zagrebu je održan 13. susret mladih kemijskih inženjera. Na kogresu je sudjelovala Azra Đulović s posterskim priopćenjem:

Azra Đulović, Nikolina Anđelković, Marijana Popović, Elma Vuko, Nada Bezić, Vedrana Čikeš Čulić, Ivica Blažević: Sisymbrium officinale (L.) Scop: Glucosinolate profile and synthesis of isopropyl isothiocyanate, 157-157.

1. veljače 2020.

Objavljen znanstveni rad: Ivica Blažević, Azra Đulović, Vedrana Čikeš Čulić, Marijana Popović, Xavier Guillot, Franko Burčul, Patrick Rollin: Microwave-Assisted versus Conventional Isolation of Glucosinolate Degradation Products from Lunaria annua L. and Their Cytotoxic Activity. Biomolecules 10(2) (2020) 215; 1-11 (WOS: Q1, IF=4,694) DOI:10.3390/biom10020215

23. prosinca 2019.

Objavljen znanstveni rad: Sabine Montaut, Sharayah Read, Blažević, Ivica, Jean-Marc Nuzillard, Marin Roje, Dominique Harakat, Patrick Rollin, Investigation of the glucosinolates in Hesperis matronalis L. and Hesperis laciniata All.: Unveiling 4′-O-β-D-apiofuranosylglucomatronalin. Carbohydrate research 488 (2020) 107898 (WOS: Q2, IF=1,873) DOI:10.1016/j.carres.2019.107898

 

23. studenog 2019.

Objavljen revijalni rad: Ivica Blažević, Sabine Montaut, Franko Burčul, Carl Erik Olsen, Meike Burow, Patrick Rollin, Niels Agerbirk Glucosinolate structural diversity, identification, chemical synthesis and metabolism in plants. Phytochemistry 169 (2020) 112100, 57 (WOS: Q1, IF=2,905) DOI:10.1016/j.phytochem.2019.112100

8. 10. studenog 2019.

U Zagrebu je održan 7th International Congress of Nutritionists, na kojem je sudjelovala Ivana Vrca s usmenim priopćenjem:

Ivana Vrca, Vedrana Čikeš-Čulić, Azra Đulović, Franko Burčul, Ivica Blažević, Tea Bilušić: Extraction of isothiocyanates from white, brown and black mustard seeds and their effects on cancer cell proliferation.

25. listopada 2019.

Tihana Jukić, studentica preddiplomskog studija Kemija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Atomska apsorpcijska spektrometrija, instrumentacija i razvoj metode (mentor doc. dr. sc. Lea Kukoč Modun).

24. 25. listopada 2019.

U Osijeku je održan 12. međunarodni znanstveno-stručni skup Hranom do zdravlja na kojem je sudjelovala Ivana Vrca s usmenim priopćenjem:

Ivana Vrca, Stela Jokić, Barbara Soldo, Tea Bilušić: Udio eruka kiseline u uljima iz sjemenki gorušica nakon primjena različitih tehnika ekstrakcije te njezina gastrointestinalna stabilnost, 114-114.

 

23. listopada 2019.

Ena Dadić, studentica  preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Određivanje koncentracije teških metala u biljci čunjasti repušac (Bunias erucago L.) (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

 

18. listopada 2019.

Petra Kljenak, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje hlapljivih izolata iz biljaka porodice lukova (Allium spp.) dobivenih razgradnjom potpomognute mikrovalovima (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

 

18. listopada 2019.

Nikolina Anđelković, studentica diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Glukozinolatni profil u Sysimbrium officinale (L.) Scop. te njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima potpomognuta mikrovalovima (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

 

16. listopada 2019.

Branka Kuzmanić, studentica  integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Kvalitativno i kvantitativno određivanje odabranih izotiocijanata plinskom kromatografijom (mentor doc. dr. sc. Franko Burčul).

 

16. listopada 2019.

Nikolina Antolović, studentica preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Gastrointestinalna stabilnost izotiocijanata iz mikrovalnog ekstrakta biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.) nakon dvofaznog simuliranog modela probave (mentor prof. dr. sc. Tea Bilušić).

 

15. listopada 2019.

Marina Božić Bakušić, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Utjecaj dodataka na kojima je sorbiran bakar na pH vrijednost humusa (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

02. listopada 2019.

Domagoj Mijoč, student preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je završni rad pod nazivom: Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki divlje (Sinapis arvensis L.) i bijele gorušice (Sinapis alba L.) (mentor prof. dr. sc. Tea Bilušić).

 

2. listopada 2019.

Josipa Divić, studentica preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i  smeđe (Brassica juncea  L.) gorušice (mentor prof. dr. sc. Tea Bilušić).

 

1. listopada 2019.

Josipa Crnogorac, studentica diplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je diplomski rad pod nazivom: Određivanje kemijskih karakteristika različitih vrsta tla (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

 

30. rujna 2019.

Mario Sesar, student preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranio je završni rad pod nazivom: Ravnoteža adsorpcije kobaltovih iona na humusu Potgrond H (T = 308 K) (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

30. rujna 2019.

Tea Guberović, studentica preddiplomskog studija Kemija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Utjecaj različitih dodataka humusu na pH vrijednost humusa (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

30. rujna 2019.

Tina Graber, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Ravnoteža adsorpcije bakra na prosijanom humusu Potgrond H (T = 298 K) (mentor doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek).

 

30. rujna 2019.

Lucia Rajčić, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje odabranih biljaka iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

30. rujna 2019.

Vedrana Papac, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje hlapljivih izolata odabranih biljaka iz roda Brassica spp. dobivenih razgradnjom potpomognute mikrovalovima (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

 

27. rujna 2019.

Ella Danese, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Određivanje koncentracija teških metala u kupusu (Brassica oleracea L.) atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (mentor doc. dr. sc. Maša Buljac).

 

25. rujna 2019.

Ivana Roković, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Glukozinolatni profil dvoredca (Diplotaxis erucoides). Konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

 

24. rujna 2019.

Sučević Darija, studentica integriranog studija Farmacije Kemijsko-tehnološkog i Medicinskog fakulteta, obranila je diplomski rad pod nazivom: Citotoksično djelovanje hlapljivih spojeva izoliranih iz sjemena Lunaria annua na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom metodom (mentor izv. prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić).

19. rujna 2019.

Matea Radelj, studentica preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, obranila je završni rad pod nazivom: Glukozinolatni profil (Armoracia rusticana). konvencionalna vs. mikrovalovima potpomognuta izolacija hlapljivih spojeva (mentor izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević).

15. 20. rujna 2019.

U Beogradu (Srbija) je održan 14th Multinational Congress on Microscopy, na kojem je sudjelovala Ivana Vrca s usmenim priopćenjem:

Ivana Vrca, Josipa Šćurla, Azra Đulović, Tea Bilušić, Ivica Blažević: Screening of surface mustard seeds morphology by SEM (scanning electron microscopy) and optical  microscopy  before and after conventional and modern extraction techniques.

© 2017 by Muky. Proudly created with Wix.com

BioSMe    Istraživački projekt/Research Project

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević (PI)

 

Ruđera Boškovića 35

21 000 Split, Hrvatska

biosme2017@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now